skip to Main Content

Hydro West B.V., gevestigd aan: De Factorij 12 – 1689 AL – Zwaag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Hydro West B.V.
De Factorij 12
1689 AL Zwaag
Tel. 0229-263441
E-mail: info@hydrowest.nl

Persoonsgegevens die wij gebruiken
Hydro West B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– BTW numer
– KvK nummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Hydro West B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Aanbiedingen te kunnen maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– NAW in verband met sollicitaties
– Hydro West B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Hydro West B.V. neemt géén besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen doorcomputerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HydroWest B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Hydro West B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet permanent om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
– Voor- en achternaam, 12 maanden nadat contact werkzaam is geweest bij onze relatie
– Geslacht, 12 maanden nadat contact werkzaam is geweest bij onze relatie
– Adresgegevens, binnen onze administratie de wettelijke bewaar termijn (7 jaar), na beëindiging overeenkomst
– Telefoonnummer, 12 maanden na laatste contact
– E-mailadres, 12 maanden na laatste contact
– Bankrekeningnummer, binnen onze administratie de wettelijke bewaartermijn (7 jaar), na beëindiging overeenkomst
– BTW nummer, binnen onze administratie de wettelijke bewaar termijn (7 jaar), na beëindiging overeenkomst
– KvK nummer, binnen onze administratie de wettelijke bewaar termijn (7 jaar), na beëindiging overeenkomst

Delen van persoonsgegevens met derden
Hydro West B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Hydro West B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hydro West B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar lw@hydrowest.nl. Hydro West B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hydro West B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via lw@hydrowest.nl

Hydro West BV
De Factorij 12
1689 AL Zwaag
Tel.: 0229 263441
E-mail: info@hydrowest.nl
Internet: www.hydrowest.nl
Bankrekening: NL07RABO0376810300
BIC: RABONL2U
KvK nr.: 37125866
BTW nr.: NL815921792B01

Op als onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk onze Algemene Leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden op verzoek toegezonden of u kunt deze HIER downloaden.

 

Back To Top